Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand;

Klant: de persoon die een Overeenkomst aangaat met PoopyPets;

Overeenkomst: een overeenkomst (op afstand) gesloten tussen PoopyPets en de Klant in verband met de bestelling van een Product;

PoopyPets: PoopyPets B.V. en PoopyPets Sales B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Vijzelgracht 8-sous, 1017HR te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58554548 respectievelijk 57852340; 

Product: een product van PoopyPets zoals wordt aangeboden op de Website; en

 

Website: de website van PoopyPets: www.poopycat.com.
Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding uit hoofde van een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een (abonnement op een) Product.
 2. Door de bestelling van een (abonnement op een) Product aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. PoopyPets wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. De tekst van deze Algemene Voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. In de gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal PoopyPets een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.
 6. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen PoopyPets en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PoopyPets niet.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs van de Producten, inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering van de Producten;
 • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht; en
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 3 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PoopyPets onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. PoopyPets zal bij het Product aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van PoopyPets waar de Klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij PoopyPets deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst; en
 • de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 4 – Abonnement

 1. PoopyPets biedt Klanten de mogelijkheid een abonnement te bestellen op de Producten. Het Product zal dan maandelijks aan de Klant worden geleverd op het door de Klant aangegeven adres, dag en dagdeel.
 2. De betaling voor het abonnement vindt maandelijks plaats via automatische incasso ongeveer één week voor de Producten worden geleverd.
 3. De Klant kan het abonnement schriftelijk (per brief of per e-mail) opzeggen, uiterlijk 72 uur voor het tijdstip van de eerstvolgende levering van de Producten.
 4. PoopyPets kan het abonnement schriftelijk (per brief of per e-mail) opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 5. PoopyPets is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst te ontbinden in geval van wanprestatie aan de zijde van de Klant.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht bij levering van Producten

 1. Na de levering van de Producten geeft PoopyPets de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het Product door de Klant.
 2. De Herroepingstermijn opgenomen in artikel 5 lid 1 geldt ook indien het Product onverhoopt niet voldoet aan de wensen van de Klant.
 3. Indien de Klant het aankoopbedrag heeft betaald, zal de Klant van PoopyPets het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk retour ontvangen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van het Product.
 4. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan PoopyPets retourneren.
 5. Beschadigde, incomplete of gebruikte Producten zijn van het Herroepingsrecht uitgesloten.
 6. Bij retournering van de producten kan de Klant gebruik maken van een uitgeprint en ingevuld retourformulier. Het retourformulier is geplaatst op de Website.

 

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van de Klant.

 

 

 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien PoopyPets dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod genoemde prijzen van de Producten zijn inclusief btw.

 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

PoopyPets staat er voor in dat de Producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. PoopyPets neemt zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 2. Als plaats van levering van de Producten geldt het adres dat de Klant aan PoopyPets kenbaar heeft gemaakt.
 3. Als dag en dagdeel van de levering van de Producten geldt de dag en het dagdeel dat de Klant aan PoopyPets kenbaar heeft gemaakt.
 4. PoopyPets zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 5. De Klant ontvangt een e-mail van PoopyPets waarin de leveringsgegevens van de bestelling worden vermeld.
 6. PoopyPets is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden of overmacht.
 7. Bij verzending van Producten worden de werkelijke kosten berekend, deze kosten staan vermeld op de Website.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats via het door PoopyPets aangeboden online betalingssysteem, of bij bestelling van een abonnement op een Product, via automatische incasso. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door PoopyPets.
 2. Indien PoopyPets de verschuldigde bedragen niet kan incasseren bij de Klant, dan zal PoopyPets de Klant daarvan schriftelijk op de hoogste stellen, en hem nog een termijn geven om tot betaling over te gaan.
 3. Indien de betaling niet wordt voldaan na de door PoopyPets gegeven termijn, is de Klant, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
 4. Indien PoopyPets door het verzuim van de Klant genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Klant.
 5. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst met PoopyPets of indien er bij PoopyPets anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Klant, is PoopyPets bevoegd (i) de levering van de Producten uit te stellen, totdat de Klant zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren Producten heeft verschaft of (ii) de Overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens

PoopyPets verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van PoopyPets, die is geplaatst op de Website.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien de Klant door een aan PoopyPets toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is PoopyPets met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 12 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.
 2. PoopyPets is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de Klant.
 3. De Klant dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan PoopyPets te melden.

 

Artikel 13 – Wijzigen van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door PoopyPets worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste 10 kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen PoopyPets en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te Amsterdam is bevoegd te beslissen over geschillen voortvloeiend uit Overeenkomsten tussen PoopyPets en de Klant.